Columns en opinie

wwv9le0w

Alles wat je moet weten over de Waterschapsverkiezingen

NIJMEGEN – Op 15 maart 2023 mogen inwoners van Nijmegen en omliggende gemeenten – tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen – ook gaan stemmen voor de Waterschappen, om precies te zijn voor het Waterschap Rivierenland. Hoewel de Waterschapsverkiezingen misschien niet zo bekend zijn als de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad, zijn ze van cruciaal belang voor het beheer van het waterbeheer in ons land.

Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van het water in een uitgestrekt gebied rondom de Waal. Het zorgt voor schoon en voldoende water, bescherming tegen overstromingen en voor het beheer van dijken en sluizen. Dit is van groot belang voor de veiligheid en welzijn van de inwoners van dit zuidelijke deel van Gelderland en voor de landbouw en het bedrijfsleven.

Van Alblasserdam tot Nijmegen 

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor een langgerekt gebied rondom de Waal van – grofweg – Alblasserdam tot voorbij Nijmegen. Het is belangrijk dat de inwoners van dit gebied hun stem uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen omdat het beleid van het waterschap direct invloed heeft op hun dagelijks leven. Het gaat hier namelijk niet alleen om de veiligheid van onze dijken en de bescherming tegen overstromingen, maar ook om het beheer van de grondwaterstanden, de waterkwaliteit en het watergebruik.

Lees verder onder de afbeelding

kaart-beheergebied-waterschap rivierenland

Het werkgebied van Waterschap Rivierenland — bron: Waterschap Rivierenland

Gevolgen van klimaatverandering

Bovendien hebben waterschappen de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen op het gebied van klimaatadaptatie. Zo moeten ze bijvoorbeeld rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer neerslag en hogere temperaturen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en burgers. Het is daarom belangrijk dat het waterschap wordt bestuurd door mensen met visie, deskundigheid en betrokkenheid bij deze uitdagingen.

Dijkgraaf en heemraden

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland, dat gezeteld is in Tiel, wordt gevormd door het college van dijkgraaf en heemraden. Het functioneren van dit college is vergelijkbaar met dat van een college van burgemeester en wethouders. Ook een dijkgraaf wordt benoemd voor een periode van zes jaar, terwijl de benoeming van de heemraden overeenkomt met de duur van de bestuursperiode na de verkiezingen. Het algemeen bestuur van het Waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad of de Provinciale Staten.

Wat zijn geborgde zetels?

Net als in elk waterschap zijn er ook in het bestuur van Waterschap Rivierenland enkele geborgde zetels, die een speciale rol spelen in het bestuur van het waterschap. Geborgde zetels zijn zetels in het bestuur van een waterschap die gereserveerd zijn voor bepaalde belangengroepen. Dit zijn de agrarische sector, bedrijven en natuurterreinen. Het idee hierachter is dat deze groepen een direct belang hebben bij het waterbeheer en daarom vertegenwoordigd moeten worden in het bestuur van het waterschap.

Agrarische sector

De agrarische sector heeft bijvoorbeeld belang bij het waterbeheer omdat zij afhankelijk zijn van voldoende en kwalitatief goed water voor hun gewassen. Bedrijven hebben belang bij het waterbeheer omdat zij hun afvalwater moeten lozen en daarbij rekening moeten houden met de waterkwaliteit. Natuurterreinen hebben belang bij het waterbeheer omdat zij afhankelijk zijn van het waterpeil voor de biodiversiteit.

Lees verder onder de afbeelding

Nijmegen_Rijksmonument_523041_Gemaal_Ubbergseweg_5

foto: Wikipedia

Kritiek op geborgde zetels

Het systeem van geborgde zetels in waterschappen is niet onomstreden. Er is kritiek op het feit dat deze zetels niet democratisch gekozen worden, maar gereserveerd zijn voor bepaalde belangengroepen zoals de agrarische sector, bedrijven en natuurterreinen. De vertegenwoordigers van deze belangengroepen worden niet door de kiezers gekozen, maar door de organisaties die hen vertegenwoordigen. Daarnaast wordt er wel eens gesteld dat de vertegenwoordigers van de geborgde zetels vooral opkomen voor de belangen van hun eigen belangengroep en niet altijd het algemeen belang van het waterschap vooropstellen. Er wordt daarom wel gepleit voor afschaffing van de geborgde zetels en een volledig democratisch gekozen bestuur van de waterschappen.

Partijen waarop je kunt stemmen

 • CDA
 • Water Natuurlijk
 • VVD
 • PvdA
 • Partij voor de Dieren
 • 50Plus
 • SGP
 • ChristenUnie
 • AWP voor water, klimaat en natuur
 • JA21
 • BVNL
 • Water Lokaal
 • BBB

Meer lezen over het waterschap? Hieronder enkele suggesties.

Lees ook

Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland: alles wat je moet weten

Column – Wennen

1200 vluchtelingen tijdelijk opgevangen op Winkelsteeg Nijmegen

11-03-2023 | Raymond Janssen