Columns en opinie

wwv9le0w

Verdwijnen drugs-moties D66 in bureaula college?

Net voor de jaarwisseling werden in de gemeenteraad van Nijmegen twee moties aangenomen, die op initiatief van D66 werden ingediend. De moties gingen over het reguleren van wietteelt en over het thuistelen van cannabis voor medicinaal gebruik. De moties waren het vervolg op een stuk van D66 dat de partij vrij pompeus ‘Het Nijmeegs drugsmanifest’ had genoemd.  

Het manifest begint met een aantal disclaimers. Om te beginnen over het gegeven dat drugs slecht zijn. “Ieder gebruik van drugs is schadelijk voor je gezondheid”, aldus D66 in de inleiding van het manifest. Ook meldt de partij dat er op lokaal niveau weinig valt te veranderen aan het drugsbeleid, omdat het een Haagse verantwoordelijkheid is. “Uiteraard beseffen we dat de landelijke politiek de sleutel tot verandering in handen heeft”, concludeert D66. 

Haalbaar en uitvoerbaar?

Die twee opvattingen beletten D66 niet om de moties, samen met de SP, GroenLinks (en eentje ook met de PvdA), in te dienen en naar een meerderheid te brengen. Deze meerderheid kwam tot stand ondanks het gegeven dat door verschillende gemeenteraadsleden én collegeleden openlijk over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de moties werd getwijfeld. 

Signaal

Onlangs maakte het college van B&W bekend de beide moties niet uit te voeren. Wat betreft de motie over het reguleren van wietteelt geeft het college aan het signaal van de raad door te geven aan de NVG en aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Over de motie over regulering van thuisteelt meldt het college dat ze de inhoud bij de lokale gezagsdriehoek ter sprake zal brengen. Ook meldt het college op dat ‘de motie niet uitvoerbaar is’. 

Grondwet

Wat overblijft zijn twee vragen. Gaat D66, met zijn mede-indieners in het kielzog, het college erop wijzen dat vanuit democratisch oogpunt de motie wel degelijk moet worden uitgevoerd, omdat het primaat hiervoor immers bij de raad ligt? En: gaan de partijen met een nieuwe motie komen om het college op te roepen de moties wél uit te voeren of blijft het – nu de verkiezingen achter de rug zijn – stil vanuit die hoek?

Het zou de raad sieren als ze er ook écht bij het college op aandringt de moties – al is het maar vanuit grondwettelijk oogpunt – uit te voeren. Anders is het echt voor de bühne geweest en is het niet meer dan een verkiezingsstunt geweest. Dat het college wegkomt met het opruimen van twee moties in de onderste bureaulade van het college, zou het gevolg ervan zijn. Voorwaar ook geen democratisch hoogtepunt.

Raymond Janssen

Luister ook: Proef xtc van D66 meer dan verkiezingspraat

29-03-2022 | Raymond Janssen