Columns en opinie

wwv9le0w

“Coalitie, denk aan stationsgebied en groen in Nijmegen” 

'Pak het stationsgebied van Nijmegen nu eindelijk eens goed aan!' Dat is een van de vele reacties die binnenkwam op de oproep van de redactie van Ien, de podcast voor onderwerpen in het nieuwe coalitieakkoord. Momenteel onderhandelen GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 over een nieuw coalitieakkoord. Een van de onderwerpen die volgens de luisteraars van Ien, de podcast niet mag ontbreken is de herinrichting van het stationsgebied.

“De drukste fietsroute van Nederland wordt weggestopt in een kuil vlak voor Metterswane langs”, zegt bijvoorbeeld Maarten de Vletter in zijn reactie. Volgens hem is het een gevolg “van het ontbreken van een sterke overkoepelende ambitie (die) leidt tot een optelsom van oplossinkjes voor deelbelangen zonder vorm.” De Vletter hekelt het gebrek aan een zichtbare verbinding tussen oost en west. “Aan de westkant gaat Prorail haar gang en aan de Oostkant is de gemeente bezig. De scheiding ligt precies óp de Petersgevel, het restant van het 19e eeuwse station. Wat het hart van de nieuwe ontwikkeling had kunnen zijn is een scheidsmuur geworden.”

Groene natuurlinten

Ook Leen Dresen, namens de Vrienden van de Groene Corridor, vraagt aandacht voor het station. Zij wil dat het gebied rondom het station groener wordt. Maar niet alleen daar moet ‘groen’ een meer nadrukkelijke rol gaan spelen, vindt Dresen. “Ik wil pleiten voor aandacht voor het versterken van groene natuurlinten door de stad en speciaal voor één daarvan: een groene corridor langs het spoor, als een route vanaf de spoorbrug bij de Waal naar de bossen van Brakkenstein en Heumensoord."

Net als in veel steden, moet ook Nijmegen volgens Dresen zogenoemde ‘langgerekte lijnparken’ aanleggen. “Door in deze zone een doorlopend wandelpad aan te leggen wordt mogelijk om door het groen de stad uit te lopen, richting de bossen of richting het riviergroen. Steeds meer steden leggen zulke langgerekte lijnparken aan. In Nijmegen biedt de zone langs het spoor naar Venlo met zijn markante hoogteverschillen hier een unieke kans voor.”

Door een visie op natuur te ontwikkelen kan Nijmegen volgens José van Berkum het ‘binnenste buitenland’ worden. Behoud en bescherming van natuur moet volgens haar “uitgangspunt zijn en geen speelbal van tegenstrijdige belangen.”

Praat met inwoners

Een nieuwe coalitie zou participatie een veel belangrijkere rol moeten geven dan de oude coalitie heeft gedaan. Dat zegt althans Carin Hereijgers in haar reactie. “Vanuit de stad worden daar door de Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen handreikingen voor gedaan”, schrijft Hereijgers. “In het maatschappelijk debat, bij de VNG en ook op andere landelijke niveaus zijn daar genoeg aanzetten voor aanwezig.” Volgens haar is het belangrijk dat het contact met de kiezers wordt hersteld: “Zeker ook met de 46 procent die helaas niet heeft gestemd.” Hereijgers benadrukt het herstel van vertrouwen in de politiek: “Met goede participatie win je tijd, kun je de wisdom of the crowd ophalen, leer je elkaar beter kennen en kun je ook op andere terreinen weer vertrouwen opbouwen voor de hele stad.”

Woningbouw

Uiteraard wordt ook woningbouw genoemd als een van de aandachtspunten voor een nieuwe coalitie. Er moet voldoende woningen komen, zegt onder meer Jules Jansen. Minimaal dertig procent daarvan moet volgens hem sociale woningbouw zijn. Hij noemt met name nog de starters, die volgens hem extra aandacht behoeven. “Bouw veel appartementen voor jongere starters en voor huishoudens met twee of drie personen”, zegt hij. Volgens hem moeten bepaalde stadsdelen ook extra aandacht krijgen. Jansen noemt de wijken over het kanaal. Ook volgens hem moet daarbij de aandacht voor participatie niet worden vergeten. “Doe het samen met de bewoners”, aldus Jansen. Overigens moeten volgens hem ook wijken als Hatert, Heseveld en Wolfskuil extra aandacht krijgen in een nieuw coalitieakkoord.

Mist u nog onderwerpen? Wat mag er volgens u zeker niet ontbreken in het nieuwe coalitieakkoord? Mail uw reactie naar redactie@iendepodcast.nl.

station nijmegen

03-05-2022 | Raymond Janssen